I. Általános rendelkezések

 1. A jelen Felhasználási Feltételek határozzák meg a www.artotek.hu és www.artotekwebshop.hu internetes honlap (a továbbiakban együttesen: Honlap) tartalomszolgáltatójának a 

Onlinemarket Kft. (székhely: 1036 Budapest Kolosy tér 1/a., cégjegyzékszám: 01-09-376028, adószáma: 28834364-2-41; továbbiakban Szolgáltató) és 

a Honlapot használó természetes és jogi személyek (a továbbiakban: Felhasználó) között a Honlap használatára vonatkozó jogokat és kötelezettségeket.

Kérjük, hogy csak akkor vegye igénybe szolgáltatásainkat, amennyiben minden pontjával egyetért, és kötelező érvényűnek tekinti magára nézve. Jelen dokumentum nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre (nem minősül írásba foglalt szerződésnek), magatartási kódexre nem utal.

2. A Honlap látogatásával és használatával a Felhasználó elfogadja a Felhasználási Feltételeket, valamint az Adatvédelmi Tájékoztatót. A Szolgáltató Adatvédelmi Tájékoztatója a www.artotek.hu/adatvedelem oldalon érhető el. Ha Ön az alábbi Felhasználási Feltételeket nem fogadja el, kérjük, ne használja oldalunkat és ne helyezzen el azon hirdetést, véleményt, információt, megosztást.

3. A Felhasználó kifejezetten tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató jogosult a Felhasználási Feltételeket, valamint az Adatvédelmi Tájékoztatót egyoldalúan módosítani a Szolgáltató által nyújtott szolgáltatások színvonalának növelése, hatékonyabbá tétele, valamint új szolgáltatás bevezetése érdekében. 

4. A Honlapon bemutatott alkotásokat a Honlapon hirdetők kínálják eladásra. A Honlap a bemutatott alkotások adásvételi ügyletében semmilyen módon és formában nem vesz részt sem vevői, sem eladói, sem más minőségben.

I/2. Szolgáltatások

A Honlap szolgáltatásai lehetőséget biztosítanak galériák, kereskedők, alkotók és magánszemélyek számára műalkotásaik értékesítésére. A Honlap sem saját nevében, sem megbízás alapján nem folytat alkotás-értékesítési tevékenységet. Szolgáltatásaink lehetővé teszik, hogy hirdetőink az általuk értékesíteni kívánt alkotások vevőit megtalálják. A Honlap üzemeltetője fenntartja a jogot, hogy szolgáltatásai egy részét vagy egészét megváltoztassa.

I/3. Ellenőrzés

A Felhasználó tudomásul veszi és kifejezetten elfogadja, hogy a Honlap nem ellenőrzi a meghirdetett alkotások minőségét, állapotát, eredetiségét, tulajdonosának személyét, tulajdonjogi helyzetét, származási helyét, leírásának valódiságát, a hirdetésekben foglaltak valóságtartalmát, illetve a hirdető értékesítési jogosultságát.

I/4. A jogszabályoknak való megfelelés

A Felhasználó kifejezetten tudomásul veszi és elfogadja, hogy és műalkotások felhasználására, vásárlására, terjesztésére, promócióira, reklámozására és értékesítésére kizárólag a hatályos jogszabályoknak megfelelően kerülhet sor. A Felhasználó tudomásul veszi és elfogadja továbbá, hogy a Honlap szerepe a műalkotások értékesítésével kapcsolatban arra korlátozódik, hogy elősegíti a kapcsolatfelvételt a leendő vásárló és az eladásra kínált alkotások eladójával. A Honlap nem vizsgálja felül vagy értékeli az eladásra kínált alkotásokat és nem ellenőrzi az eladók által az alkotásokkal kapcsolatban megadott leírásokat vagy adatokat, információkat. A Felhasználó kijelenti és szavatolja, hogy a Honlap használata, az alkotások hirdetése során betartja a műalkotásokra vonatkozó összes vonatkozó jogszabályt, jogszabálynak nem minősülő szabályozást és hatósági előírást, rendelkezést. A Felhasználó korlátlan kártérítési és kártalanítási felelősséggel tartozik a Honlap, illetve annak üzemeltetője és munkatársai, továbbá partnerei és minden jóhiszemű harmadik fél felé, amennyiben az alkotások eladásra való felkínálása, megvásárlása vagy terjesztése, illetve a Honlap használata során a jogkövető, jóhiszemű joggyakorlás követelményeit megsérti, továbbá az ilyen magatartás mindennemű jogkövetkezményét kizárólagosan és közvetlenül viseli.

I/5. Felhasználói tartalmak

A Honlapon található hirdetéseket és profilokat Felhasználóink töltik fel, melyeket előzetes értesítés nélkül változtathatnak meg. A hirdetésekben és a profilokban feltüntetett adatokért, információkért az azokat feltöltő Felhasználó teljes felelősséggel tartozik. A Honlap a fentiekre figyelemmel nem garantálja, hogy a hirdetők betartják az összes vonatkozó törvényt, egyéb jogszabályt és előírást, továbbá azt, hogy a feltöltött tartalmak minden esetben valóságosak és aktuálisak. A Weboldalakon (x) jellel megjelölt tartalmak hirdetésnek minősülnek. 

I/7. Felhasználói tartalmak felhasználása

A Szolgáltató fenntartja a jogot arra, hogy weboldalán, valamint kizárólag saját reklám- és promóciós anyagokban felhasználja az eladásra kínált vagy a weboldalán értékesített alkotásokról készült képeket (beleértve a fotóalkotásokat is). A Felhasználó az ilyen célú felhasználáshoz minden további jogdíj igény nélkül kifejezetten hozzájárul.

I/8. A Honlap használata

A Honlap használata során tiltott minden olyan magatartás, eljárás, amely

 • bármilyen módon jogszabálysértő, kötelező egyéb szabályokat, normákat sért, visszaélésszerű        vagy     sérti harmadik személyek, illetve a Honlap törvényes jogait, érdekeit,
 • során a Honlap szolgáltatásait 18. életévét be nem töltött, cselekvőképtelen, a Honlap használatában ideiglenesen vagy határozatlan időre felfüggesztett személy veszi igénybe;         
 • eredményeként hamis, pontatlan, félrevezető vagy rágalmazó tartalmak (ideértve a védett személyes adatokat is) kerülnek a Honlapon közzétételre,
 • során a Honlapot spam- vagy lánclevél küldésre vagy piramisjáték szervezésére használják,
 • során a Honlapra – a Felhasználók tartalmait vagy a rendszer működését veszélyeztető, károsító – vírus vagy más kártékony informatikai tartalom kerül; tiltott továbbá
 • a Honlapról származó tartalmak másolása, módosítása vagy terjesztése és/vagy
  a Honlap szerzői jogainak és védjegyei oltalmának megsértése, vagy 
 • a felhasználókról szóló információk, adatok gyűjtése vagy azokkal való bármilyen más módon történő visszaélés. 

A Felhasználó elfogadja, hogy nem ösztönöz vagy segít harmadik felet a fent meghatározott tiltott magatartások bármelyikének megvalósításában. A jelen pontban foglalt rendelkezések bármilyen megsértése a jelen Szerződés lényeges megsértését jelenti. E rendelkezések megsértése esetén a Honlapnak egyoldalúan jogában áll megtiltani a szerződésszegő Felhasználó hozzáférését a Honlaphoz és felfüggeszteni vagy megszüntetni a szolgáltatások használatára vonatkozó hozzáférési lehetőséget.

I/9. Elállási jog, visszatérítési szabályok

A megrendelt és kifizetett szolgáltatás nem vonható vissza, az elállási jog csak jogszabályban rögzített esetekben és módon gyakorolható.

A fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet rendelkezései alapján a Felhasználó a szerződés megkötése napjától számított 14 napon belül jogosult indokolás nélkül elállni a szerződéstől. Amennyiben szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetén a szerződés teljesítése megkezdődött, a Felhasználó jogosult 14 napon belül indokolás nélkül felmondani a szerződést. Jelen Szolgáltatás esetén a megrendelés visszaigazolásával kezdetét veszi a szerződés teljesítése Szolgáltató részéről (visszaigazolással együtt aktiválódik a szolgáltatás), így a Felhasználót a visszaigazoló e-mail üzenet megérkezése előtt illeti meg a szerződéskötési ajánlatának visszavonása.

Felhasználó az elállási vagy felmondási jogát a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szerződés megkötésének napjától számított tizennégy napon belül gyakorolhatja.

Felhasználó határidőben gyakorolja elállási/felmondási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt elküldi elállási/felmondási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát Szolgáltató részére postai levél vagy e-mail útján. Felhasználó e célból felhasználhatja a 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet 2. számú mellékletében található elállási/felmondási nyilatkozat-mintát is. 

Elállás esetén a Szolgáltató legkésőbb az elállásról való tudomásszerzéstől számított 14 napon belül visszatéríti az Felhasználó által ellenszolgáltatásként megfizetett teljes összeget.

Nem illeti meg a Felhasználót az felmondás joga a 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet 29. § (1) bekezdés a) pontja értelmében a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szolgáltatás egészének teljesítését követően, ha a vállalkozás a teljesítést a fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg, és a fogyasztó tudomásul vette, hogy a szolgáltatás egészének teljesítését követően felmondási jogát elveszíti.

A Felhasználót a visszaigazolt megrendelés alapján a Szolgáltatás tekintetében az elállási jog nem illeti meg azon körülményekre tekintettel, mely szerint

•          a Szolgáltató a Felhasználónak a megrendelés során kifejezett, előzetes beleegyezése alapján kezdi meg a szolgáltatás teljesítését,

•          a Felhasználó a megrendeléssel egyidejűleg nyilatkozik annak tudomásul vételéről, hogy a szolgáltatás egészének teljesítését követően elveszíti felmondási jogát.

A fentiek tekintetében Felhasználót sem elállási, sem felmondási jog nem illeti meg a szolgáltatás aktiválást követően.


A Felhasználó a Honlapon közzétett hirdetését a közzétételt követően bármikor eltávolíthatja, törölheti. A hirdetések törlése a megvásárolt szolgáltatás díját nem érinti, a díj visszatérítésére nincs mód. 
Ha hirdetése nem jelenik meg az artotek.hu webhelyen a fizetéstől számított két munkanapon belül, úgy a technikai probléma miatt kapcsolatba léphet a Szolgáltatóval az info@artotek.hu email-címen. Amennyiben a technikai probléma a Honlap rendszerében van és további két munkanapon belül nem hárítható el, úgy a Szolgáltató a megfizetett díjat visszatéríti.

Visszatérítési kérelem benyújtásához a fenti email-címen van mód.

A Szolgáltató fenntartja a jogot arra, hogy törölje a jogsértő, visszaélésszerű tartalmakat, a jogsértő Felhasználó által létesített, továbbá a régóta inaktív, nem használt fiókokat, nem frissített, elavult tartalmakat.

I/10. Felhasználói adatok, információk

A Honlap használata során bizonyos személyes adatok (a továbbiakban: “Felhasználói információk”) megadása a rendszer használata érdekében kötelező. Az ilyen felhasználói adatok kezelésére és védelmére vonatkozó adatkezelési szabályokat az Adatkezelési Tájékoztató tartalmazza. A Felhasználó a Honlap látogatásával és használatával tudomásul veszi és elfogadja az abban foglaltakat. A Felhasználó felelős az általa megadott felhasználói adatok pontosságáért és tartalmáért és vállalja, hogy azokat naprakészen tartja.

A Honlap használatához nem kérünk bizalmas, titkos vagy védett adatokat. A megadott adatok, információk, kommunikációs tartalmak nem minősülnek bizalmasnak vagy titkosnak és a Honlap adatvédelmi szabályaival összhangban, törvényes keretek között bármilyen módon felhasználhatóak.

A megadott adatok és információk, továbbá a feltöltött tartalmak (együttesen: tartalmak) tekintetében a Felhasználó kijelenti és szavatolja, hogy azok felett a rendelkezési és felhasználási joga fennáll és azt, hogy azok felhasználása nem sérti harmadik fél jogait.A Honlap nem vállalja a tartalmak karbantartását és bármikor törölheti vagy megsemmisítheti azokat.

II. Felhasználási Feltételek 

 1. A Honlap felhasználása a Felhasználó által az alábbi módokon történhet:

· a Honlap látogatása: ingyenes és személyes adatok megadása nem szükséges, 

· a Honlap használata (hirdetések, felhasználói tartalmak közzététele) regisztrációhoz kötött, melynek során a Felhasználó köteles megadni a következő személyes adatokat: magánszemélyként történő regisztráció esetén: családnév, keresztnév, ország, megye, irányítószám, település, utca, házszám, telefonszám, felhasználónév, e-mailcím, jelszó. Jogi személyek regisztrációja: cégnév, adószám, cégjegyzékszám, bankszámlaszám, kapcsolattartó neve, irányítószám, megye, város, utca, házszám, telefon, weboldal, választott felhasználónév, jelszó, e-mail cím. Hirdetés feladásakor megadásra kerülő adatok: alkotás címe, alkotó, ár, kategória, állapot, műleírás, stílus, méretek, súly, szállítási feltételek, származási és tárolási hely. Profil létrehozása esetén név, tevékenységleírás, alkotó esetében kiállítások, elismerések, portfólió-adatok, galéria és műkereskedő esetében kiállítások, vásárok adatai, képviselt művészek neve, portfólió-adatai. Szolgáltató megjelenési helyet biztosít Felhasználó részére hirdetései – listing, display és egyéb szolgáltatói felület – folyamatos megjelentetésére az Szolgáltató által üzemeltetett www.artotek.hu internetes címen levő adatbázisban. illetve keresőrendszerben. Szolgáltató Felhasználó hirdetései számára tárhelyet biztosít, mellette Szolgáltató jogosult egyéb ügyfelek hirdetéseinek elhelyezésére. A felhasználó részére biztosított tárhely/felület nem kizárólagos, azt más reklámozók is igénybe vehetik akár link útján is. 

 • A Felhasználó által elhelyezett képeket Szolgáltató jogosult elektronikus vízjellel ellátni. Felhasználónak minősül az oldalon az a magánszemély vagy társaság, (jogi személy, nem jogi személyiségű társaság) vagy egyéb jogi személy (alapítvány, egyesület stb.) mely a hirdetéshez szükséges jogszabályi feltételekkel rendelkezik és tulajdonosi, alapítói köre azonos a társaság a cégnyilvántartásban szereplő adatokkal, a társaság cégkivonatával, alapító okiratával, alapszabályával igazolhatóan. 

Szolgáltató által biztosított internetes adminisztratív felület használatával, alkotás hirdetéseit és profiljait Felhasználó helyezi el a portálon. A hirdetések tömeges feladásának megkönnyítésére Szolgáltató adatbázis importálási lehetőséget biztosít Felhasználónak. 

Felhasználó által igénybe vehető kedvezményekről Szolgáltató ad felvilágosítást előzetes egyeztetést követően üzletkötői útján szóban és írásos tájékoztató oldalak átadásával. Szerződő Felek a közöttük létrejött írásbeli Megállapodásban határozzák meg a szerződés időbeli hatályát, megszűnését, a hirdetések közzétételét, a díj megfizetését, az Szolgáltató által nyújtott konkrét engedmények feltételeit, valamint minden olyan kérdést, amelyet bármelyik fél lényegesnek minősít. A Szolgáltató online felületén megrendelt szolgáltatás esetén a Felhasználó a megrendeléskor a megrendelt díjcsomag szolgáltatásait jogosult igénybe venni a szolgáltatási díj megfizetését követően. A szolgáltatás feltételeire ebben az esetben az általános szerződési feltételek az irányadóak.

Szolgáltató jogosult külső partner által nyújtott Közvetített Szolgáltatás értékesítésére Felhasználó felé. Ingyenes alkotáshirdetés és regisztráció, a honlap megtekintése és az azon történő keresés ingyenesen és regisztráció nélkül történik. A hirdetővel való kapcsolatfelvétel regisztrációhoz kötött. Magánszemély Felhasználó regisztrációt követően 2 darab ingyenes ingatlanhirdetést jogosult elhelyezni a honlapon /csak szöveggel/. 

A regisztráció során az adatok kitöltésekor figyelni kell az adatok pontos és valóságnak megfelelő megadására. Kötelezően megadandó adatok esetén a formai ellenőrzés automatikusan megtörténik. Az adatok kitöltése után fontos a megadott adatokat ellenőrizni és jóváhagyni. Ezt követően kerülhet sor a regisztráció elektronikus továbbítására. Szolgáltató a regisztráció során aktivációs linket küld elektronikus levél formájában a megadott email címre, melyre kattintva igénybe vevő fejezi be a regisztrációt. Sikeres regisztráció esetén Szolgáltató haladéktalanul biztosítja az 2 db hirdetés elhelyezésének lehetőségét. Amennyiben erre a visszaigazolásra (adminisztrációs felületének megjelenése) a regisztráció elküldésétől számított legkésőbb 48 órán belül nem kerül sor, az igénybe vevő mentesül az ajánlati kötöttség alól. 

A regisztráció és annak visszaigazolása akkor tekinthető az Szolgáltatóhoz, illetve az igénybe vevőhöz megérkezettnek, amikor az számára hozzáférhetővé válik. Igénybe vevő tudomásul veszi, hogy az Interneten továbbított adatok biztonságáért és annak megérkezéséért az Szolgáltató felelősséget nem vállal. A regisztráció elektronikus úton történt megküldésével és annak Szolgáltató általi visszaigazolásával felek között a szerződés ráutaló magatartással jön létre. A megkötött szerződés nem minősül írásban megkötött szerződésnek. Szerződéskötésre kizárólag magyar nyelven van lehetőség. Szolgáltató a regisztráció tartalmát elektronikus formában rögzíti és tárolja. Regisztrált igénybe vevő a rögzített és tárolt adatokhoz az adminisztrációs felületén férhet hozzá és a regisztráció során megadott adatait az e-mail cím kivételével bármikor jogosult megváltoztatni, illetve regisztrációját törölni. A törlést követően azonban pl. biztonsági másolatokon időlegesen még maradhatnak adatok. Igénybe vevő jogosult és egyben köteles a megváltozott adatait a rendszerben módosítani, hogy a feltöltött adatai a valóságnak megfelelőek, pontosak és időszerűek legyenek. Amennyiben az igénybe vevő által megadott adatok nem felelnek meg a valóságnak, akkor Szolgáltató minden további értesítés nélkül jogosult törölni a regisztrációt. Kizárható minden olyan felhasználó, aki ismételten megtévesztő, hamis vagy a valóságnak más okból nem megfelelő adatokat ad meg. Ilyen esetekben az igénybe vevő semmilyen megtérítési igénnyel nem élhet, azonban köteles a Szolgáltató ezzel kapcsolatban felmerült kárát megtéríteni.

 • A hirdetés díja

A honlapon nyújtott egyes szolgáltatások regisztrációt követően ingyenesen, míg más szolgáltatások díj ellenében érhetőek el. 

Szolgáltató által igénybe vehető csomagok csak adott földrajzi területre érvényesek. A csomagban kínált hirdetési lehetőségeket csak a jogosult Felhasználó használhatja fel, azt harmadik személy részére nem értékesítheti. Ezen rendelkezés megsértése súlyos szerződésszegésnek minősül, és a Szolgáltató jogosult a szerződést azonnali hatállyal felmondani. Ebben az esetben a Felhasználó köteles a Szolgáltató által korábban nyújtott valamennyi kedvezményt a Szolgáltató felhívására haladéktalanul visszafizetni.

Az alapcsomag érvényességi időtartama alatt vásárolt plusz önálló kredit lejárata megegyezik az alapcsomag lejáratának idejével. Szolgáltató a Megrendelő felé a megrendelt és a Megállapodáson feltüntetett, ill. elfogadott feltételek szerint számlát állít ki, mely számlát a rajta megjelölt teljesítési időpontig Megrendelő köteles átutalással egy összegben kiegyenlíteni. A Szolgáltatási díj késedelmes fizetése esetén Megrendelő a késedelem időtartamára, a késedelem időpontjában érvényesjegybanki alapkamat kétszeresét köteles megfizetni. A hirdetési díjjal késedelembe esés idejére Szolgáltató jogosult kikapcsolni rendszeréből Megrendelő hirdetéseit. Megrendelő az ily módon kiesett időre semmilyen megterítési igénnyel nem élhet. Szolgáltató az alább felsorolt estekben jogosult időről-időre egészben vagy részben egyoldalúan módosítani hirdetési csomagjainak tartalmát és díját, erről azonban legalább 30 nappal a tervezett módosítás hatályba lépése előtt írásban tájékoztatni köteles Megrendelőt.

Az e-mailben történő közlést felek elfogadják. Előre kifizetett szolgáltatásnak azonban sem tartalma, sem díja nem módosítható.

Szolgáltató egyoldalú módosításra jogosult amennyiben: 

· az utolsó módosítás óta eltelt idő alatt a fogyasztói árindex változása, 

· a jogszabályi környezet megváltozása,

· az új szolgáltatások bevezetése vagy a már meglévők megfelelő minőségének biztosítása, 

· vagy a gazdasági, műszaki, ill. egyéb körülményekben bekövetkezett lényeges változás ezt indokolja. 

Amennyiben a Felhasználó a módosított hirdetési csomagok és díjak mellett nem kívánja tovább igénybe venni Szolgáltató szolgáltatását, akkor a módosítás tárgyában megküldött értesítés kézhezvételét követő 15 napon belül – értesítés elmaradása estén pedig a tudomásszerzéstől számított 15 napon belül – azonnali hatályú felmondásra jogosult.

 A hirdetési csomagok és díjak módosítása elfogadásának minősül, amennyiben Hirdető ráutaló magatartásával a szolgáltatást továbbra is igénybe veszi. 

 • A regisztráció során a Felhasználó köteles a regisztrációs lapot a valóságnak megfelelő adatokkal hiánytalanul kitölteni. Amennyiben a Felhasználó nem adja meg a regisztrációhoz szükséges adatokat, azokat nem megfelelő formátumban adja meg vagy olyan felhasználói nevet választ, amely már létezik, a regisztrációs folyamatot köteles megismételni mindaddig, amíg a regisztrációs lap teljesen és hiánytalanul kitöltésre nem kerül és tartalma nem ütközik regisztrált Felhasználó egyedi azonosításra alkalmas adatába. A regisztráció szükséges feltétele annak megerősítése, hogy Felhasználó a jelen Szabályzat tartalmát elfogadja. A regisztráció a megadott e-mail címre érkező levélben található link lekattintásával jön létre. 
 • A Felhasználó tudomásul veszi, hogy a Honlapot kizárólag saját kockázatára használja, tudomásul veszi továbbá, hogy a Szolgáltató nem vállal felelősséget a használat során esetlegesen felmerülő vagyoni vagy nem vagyoni károkért. A Felhasználó köteles minden tőle elvárhatót megtenni személyes adatainak, különösen a Szolgáltató által nyújtott szolgáltatások igénybevételéhez szükséges jelszó védelmének érdekében. 
 • A Felhasználó felelősséggel tartozik minden olyan tevékenységért, mely bejelentkezési azonosítójának, illetve jelszavának felhasználásával valósult meg. 

A Szolgáltató haladéktalanul értesítést küld a Felhasználónak a felhasználói azonosítóval történő minden jogosulatlan használatról, egyéb visszaélésről.

        7. A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy minden további értesítés nélkül törölje azon felhasználókat, akik más személy nevével, képmásával, e-mail címével vagy egyéb személyes adatával visszaélnek. 

       8.   A Felhasználó a regisztrációval kötelezettséget és teljes szavatosságot vállal arra, hogy az általa szabadon szerkeszthető levéltartalom, valamint a profiljában feltüntetésre kerülő vagy általa közzétett adatok, információk, fotók a Szolgáltató vagy harmadik személy jogát vagy jogos érdekét nem sértik, továbbá arra, hogy a Szolgáltatást reklám céljára nem használja. Abban az esetben, ha a Szolgáltató tudomást szerez a félrevezető azonosító használatáról vagy egyéb visszaélésről, a Szolgáltató jogosult a Felhasználó hozzáférését az ellenőrzési folyamat lezárásáig korlátozni. 

       9.   A Szolgáltató a Honlapon történő regisztrációkor megadott jelszó elfelejtése esetén kizárólag az “elfelejtett jelszó” funkcióval ad lehetőséget a Felhasználónak a jelszó pótlására. Az elfelejtett jelszó pótlásához szükséges a regisztrációnál megadott e-mail cím ismerete. Az elfelejtett jelszó funkció új jelszó megadására ad lehetőséget a Felhasználónak, a régi jelszót a Szolgáltató semmilyen formában nem teszi hozzáférhetővé senki számára. 

      10. A Felhasználó a felhasználói személyes adatokban bekövetkezett változásokat a felhasználói profil oldalon állíthatja be vagy módosíthatja. 

      11. A Szolgáltató és annak, partnerei, beszállítói, tanácsadói és ügynökei kizárnak minden felelősséget az elhelyezett információk, anyagok hitelességéért, tartalmáért, teljességéért, jogszerűségéért, megbízhatóságáért. A Szolgáltató kizárja minden felelősségét a Felhasználók által tanúsított magatartásért. A Szolgáltató kizárja felelősségét a Felhasználó téves, pontatlan vagy hiányos adatszolgáltatásából (pl. név, email cím elírás, téves vagy nem valós adat feltüntetése) eredő, a Felhasználó vagy bármely harmadik személy által elszenvedett károk tekintetében. 

12.       A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy a szolgáltatását bármely felhasználó felé megtagadja. A Felhasználó nem módosíthatja a rendszer megjelenését, működését, illetve tilos bármilyen módon beavatkoznia, vagy megzavarnia a Honlap, a szerverek, a Honlaphoz kapcsolódó hálózat működését, továbbá tilos figyelmen kívül hagynia a Honlaphoz kapcsolódó hálózat működésére vonatkozó előírásokat vagy szabályzatban foglaltakat. Az erre vonatkozó kísérletek a honlapról történő kizárást és egyéb jogi következményeket vonhatnak maguk után.

13.       Szolgáltató semmilyen megnyilvánulási felületén (honlap, Facebook idővonal, applikáció, kommentek, posztok, közvetlen üzenetek stb.) nem kéri a Felhasználó banki adatait, pin kódját stb. Amennyiben Önhöz ilyen tárgyú üzenet érkezik, akkor kérjük haladéktalanul értesítse kollégáinkat a következő elérhetőségeken: Név: Onlinemarket Kft. E-mail: info@artotek.hu Telefon: +36 1 247-2244 Székhely: 1036 Budapest Kolosy tér 1/a. 

Felhasználói Tartalmak (hirdetések, hozzászólások) 

14.

14.1. A felhasználói tartalmak (hirdetések) (a továbbiakban: Felhasználói Tartalom) közzétételéhez a Weboldalon regisztráció szükséges. 

14.2. Felhasználó tudomásul veszi, hogy Szolgáltató indokolás nélkül jogosult a közzétételt megtagadni vagy törölni az olyan Felhasználói Tartalmakat, amelyek jogszabályba ütköznek, illetve amelyek Szolgáltató megítélése szerint: 

· jogszabályba, közerkölcsbe ütköznek, tartalmuk nem egyeztethető össze a Szolgáltató vagy a Honlap szellemiségével, profiljával, szakmai, művészeti minőségbiztosítási szempontjaival, az ehhez fűződő érdekeivel,

· tartalmuk a Szolgáltató üzleti érdekeit közvetlenül, vagy közvetett módon sérti, 

· harmadik személy személyes adatát bármiféle formában közzéteszik;

· üzleti és/vagy banktitoknak minősülő adatot tartalmaznak; 

· tartalmuk harmadik személy személyiségi jogait sérti; 

· a felhasználást harmadik személy joga akadályozza vagy korlátozza; 

· harmadik személy szellemi alkotásokhoz való jogát illetve védjegy jogosultságát sérti vagy sértheti, különöstekintettel az Onlinemarket Kft. szellemi alkotásokhoz fűződő jogaira és védjegyeire; 

· olyan linkeket tartalmaznak, amelyek kártékony weboldalra mutatnak, vagy vírust tartalmaznak 

· tartalmuk jelen Szabályzat rendelkezéseit sérti. 

Felhasználó tudomásul veszi továbbá, hogy a Szolgáltató indokolás nélkül jogosult törölni az olyan Felhasználói Tartalmakat, amelyek 

· nagybetűs írásmóddal kerülnek megjelenítésre 

· egymás után több soron keresztül ugyanazon tartalommal kerülnek közzétételre 

· IP címet, illegális FTP szervert, webcímet tartalmaznak 

· öncélúan durva, trágár, ízléstelen, alpári hangnemben kerülnek megfogalmazásra 

· más felhasználó élete vagy testi épsége elleni közvetlen fenyegetésére, megfélemlítésére, zaklatására, lealacsonyítására vagy megszégyenítésére irányuló a bejegyzéseket, képeket tartalmaznak 

· a témához nem tartozó (off-topic) bejegyzések. 

A Felhasználó tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató indoklás nélkül jogosult törölni (vagy spambe helyezni) az olyan Felhasználói Tartalmakat, amelyek magánszemélyek marketing célú megkeresését célozzák, a magánszemély Felhasználó önkéntes, előzetes hozzájárulásának hiányában.

 A hirdetésekben nem szerepelhet olyan tartalom, amely: 

a) Felhasználó nem műtárgyhirdetést helyez el. 

b) Felhasználó a hirdetést nem a megfelelő kategóriában helyezi el. 

c) Felhasználó az alkotásról készült képeket utólagosan manipulálja, például a képeken vagy körülötte bármilyen keretet, feliratot, ábrát vagy reklámot helyez el. 

d) Felhasználó a hirdetésben más internetes oldalra való utalást, hivatkozást helyez el. 

e) Ingyenesen hirdető magánszemély két- vagy több hirdetést egyidejűleg bármilyen formában helyez el. 

f) A hirdetés valótlan, megtévesztő adatokat tartalmaz. 

g) A hirdetéssel kapcsolatos, vélelmezhetően jogellenes magatartás jut Szolgáltató tudomására.

h) A Felhasználó (galéria, műkereskedő) jogosulatlanul helyezi el az adott alkotást (bejelentés esetén Felhasználó aláírt szerződéssel köteles igazolni az alkotás tekintetében a hirdetés feladásának jogszerűségét).

i) Fenntartjuk az oldalon elhelyezett tartalmak törlésének jogát abban az esetben is, ha a tartalom technikai problémát okoz a szerveren, nem megfelelő formátumú, vagy nyilvánvalóan a hirdetési díj kikerülésére, kijátszására alkalmas. 

Felhasználó kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy az Szolgáltató a megrendelt hirdetéseket a www.artotek.hu facebook oldalán, valamint az Onlinemarket Kft. partnereinek kiadványaiban a szerződés időtartama alatt bármikor közzétegye. 

Szolgáltató kizárólag írásos formában – email, postai levél – fogadja el Felhasználótól a megszüntetési szándéknyilatkozatot. Az írásos bejelentés megérkezte után Kiadó a folyó naptári hónapot – de maximum a felmondástól számított 30 napot – kiszámlázza Felhasználó felé. Ingyenesen hirdető magánszemély részéről regisztrációval létrejött 1 darab ingyenes hirdetés elhelyezését biztosító szerződések esetében a szerződés a regisztráció törlésével megszűnik.

14.3. A Felhasználó tudomásul veszi, hogy abban az esetben, ha a Szolgáltató a 14.2. pontban foglaltak szerint jár el, kárigényt nem érvényesíthet a Szolgáltatóval szemben. 

14.4. A Felhasználó tudomásul veszi, hogy abban az esetben, ha a 14.2. pontban foglaltakat megsérti, úgy a Szolgáltató jogosult az oldalról időlegesen (1 napra, 1 hétre, 1 hónapra) vagy véglegesen kitiltani. A kitiltás ideje a Felhasználó Felhasználási Feltételekben foglalt jogsértő magatartásának súlyosságától, valamint a jogsértő magatartás ismétlődő jellegétől függ. Különösen súlyos jogsértés miatti végleges kitiltás esetén a kitiltás meghatározatlan ideig tart. Végleges hatállyal történő kitiltás esetén a kitiltással egyidejűleg a Felhasználó regisztrációja is törlésre kerül. A Felhasználó honlapról történő kitiltásának/törlésének jogalapja a Szolgáltató jogos érdeke. Jogos érdek megnevezése: a Honlap megfelelő, jogsértő tartalmaktól mentes működtetéséhez fűződő üzemeltetői érdek. A Felhasználó honlapról történő kitiltása a kitiltástól számított 1 napig, 1 hétig vagy 1 hónapig tart, ezen időtartam lejártát követően a Felhasználó a honlapot ismét használhatja. Ebben az esetben a Szolgáltató a Felhasználót törli a kitiltottak listájáról. A kitiltott Felhasználó személyes adatait (felhasználónevét és email címét) a kitiltást követően abból a célból kezeli a Szolgáltató, hogy a Felhasználó ugyanezen adatokkal Felhasználói Tartalmakat közzétenni, a kitiltástól számított 1 napig, 1 hétig vagy 1 hónapig ne tudjon. Abban az esetben, ha a Szolgáltató a Felhasználót véglegesen kitiltotta a honlapról és egyúttal törölte regisztrációját, személyes adatait (felhasználónevét és email címét) a kitiltást követően abból a célból kezeli, hogy a Felhasználó ugyanezen adatokkal regisztrálni ne tudjon. 

14.5. Szolgáltató jogosult arra, hogy a Felhasználói Tartalmak közzétételére szolgáló webhelyen harmadik személyek hirdetését, illetve saját szolgáltatásait bemutató hirdetést vagy egyéb reklámot (pl. ajánló) helyezzen el. 

15. A Szolgáltató kizárja felelősségét a tartalommal való bármely igényérvényesítés esetén, a tartalmat feltöltő Felhasználó a feltöltéssel korlátlan szavatosságot és helytállási kötelezettséget vállal bármely jogszabálysértés vagy egyéb igényérvényesítés miatt eljáró szervektől vagy harmadik személyektől érkező igények esetére, egyben a tartalom feltöltése előtt köteles gondoskodni a tartalom közzétételéhez szükséges minden engedély és jogosultság megszerzéséről. 

16. A Szolgáltató a Honlapon közzétett információkat, adatokat, tartalmakat jogosult ellenőrizni. 

III. A Honlap tartalmára vonatkozó szerzői jogok, magáncélú felhasználás, átvétel 

1. A Honlapon közzétett minden tartalom szerzői jogi védelem alatt áll, amely a Szolgáltató szellemi alkotását képezi a szerzői jogról szóló 1997. évi LXXVI. törvény szerint. 

2. A Felhasználó a Honlap tartalmáról, annak egyes részeiről kizárólag magán célból készíthet másolatot, nyomtathatja ki azt. A Honlap tartalmának magáncélból, akár digitális, akár fizikai adathordozón rögzített másolatának további felhasználására (különösen, de nem kizárólag többszörözni, terjeszteni, adatbázisban tárolni, letölthetővé tenni, kereskedelmi forgalomba hozni, átdolgozni) nem jogosult. A magáncélú felhasználás jövedelemszerzést vagy jövedelemfokozás célját közvetve sem szolgálhatja. 

3. Amennyiben a Felhasználó a saját weboldalára, közösségi oldalára tartalmat kíván átvenni a Honlapról, azt kizárólag oly módon teheti meg, hogy a (Leadet) a képi elemek nélkül, változatlan tartalommal és hiánytalanul átveszi a Honlapról, és a forrást megjelölve a hirdetés tartalmára mutató hiperhivatkozást (közvetlen linket) helyez el a címben vagy a Lead alá. 

4. A fent meghatározott átvétel semmilyen esetben sem történhet üzletszerűen. 

5. A fent meghatározott felhasználási jogok kiterjednek a Honlapon található szerzői jogi, szabadalmi, védjegy vagy egyéb törvényi oltalomban részesülő tartalomra is, amelynek jogosultja a Szolgáltató. 

6. A Felhasználó tudomásul veszi, hogy a fentiektől eltérő módon vagy mértékben történő átvétel szerzői jogot sért, és minden esetben jogi következményeket von maga után, továbbá minden egyéb a törvényi korlátozást átlépő felhasználás csak a Szolgáltató előzetes, írásbeli engedélyével lehetséges. 

7. A Felhasználó hozzájárul ahhoz, hogy az általa a Honlapra feltöltött szöveges és képi tartalomra a feltöltéssel egyidejűleg, kizárólagos, határozatlan időre szóló, területi korlátozástól mentes, ellenszolgáltatás nélküli, harmadik személyekre átruházható felhasználási jogot enged a Szolgáltató részére. A Szolgáltató a feltöltött tartalmakat a felhasználási joga keretében jogosult területi és időbeli korlátozás nélkül, részben vagy egészben felhasználni, többszörözni, átdolgozni, átruházni, vagy bármely egyéb ismert felhasználási módon használni. A Felhasználó tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató elsődlegesen az Onlinemarket Kft. szakmai partneri körébe tartozó print és online kiadványokban használja fel a tartalmakat. A Felhasználó a felhasználási díjról a tartalom feltöltésével egyidejűleg a jelen Felhasználási Feltételek elfogadásával kifejezetten lemond. 

8. A Felhasználó szavatolja, hogy a Felhasználói Tartalom nem ütközik jogszabályba, továbbá nem sérti harmadik személy személyiségi jogait, illetve harmadik személynek nincs olyan joga, amely a felhasználást korlátozza, megakadályozza, különösen nem áll fenn rajta harmadik személy szerzői- és szomszédos jogi oltalomban részesülő joga, vagy ha igen, akkor az oltalomban részesülők a nyilvános közzétételhez, felhasználáshoz a szükséges engedélyeket és hozzájárulásokat megadták. 

9. A Felhasználó hozzájárul ahhoz, hogy a Szolgáltató külön értesítés nélkül eltávolítja azon anyagokat, melyek megsértik bármely személy szellemi alkotáshoz fűződő jogát, szerzői és szomszédos vagy egyéb tulajdonosi jogát vagy a jelen felhasználási feltételekben foglalt rendelkezéseket. Ezekben az esetekben a Szolgáltató minden értesítés nélkül törölheti a felhasználót. 

IV. Moderálási alapelvek 

1. A Szolgáltató a Magyar Tartalomszolgáltatók Egyesülete (MTE) vonatkozó ajánlása alapján az interneten megjelenő felhasználói fórumokat az Alaptörvényben biztosított kommunikációs alapjogok kiteljesedése eszközeinek tekinti. Az Alkotmánybíróság több határozatában is hangsúlyozta, hogy a szabad véleménynyilvánításhoz való jog a véleményt annak érték- és igazságtartalmára való tekintet nélkül védi. A véleménynyilvánítási szabadság alapvető célja annak a lehetőségnek a biztosítása, hogy valaki mások véleményét formálja, másokat meggyőzzön saját álláspontjáról. A véleménynyilvánítás szabadsága általában mindenfajta közlés szabadságát magában foglalja, mégpedig függetlenül a közlés módjától és értékétől, erkölcsi minőségétől és többnyire valóságtartalmától is. A véleménynyilvánítás szabadságának kizárólag külső korlátai vannak; amíg egy ilyen alkotmányosan meghúzott külső korlátba nem ütközik, maga a véleménynyilvánítás lehetősége és ténye védett, ennek korlátozása alkotmányellenes. Tekintettel arra, hogy a fórumon szereplő közlések nem a tartalomszolgáltató információi, véleményei, azok ellenőrzésére csak utólag van mód. Az MTE véleménye szerint a tartalomszolgáltatóknak elsődlegesen arra kell törekedniük, hogy a kifogásolt felhasználói közlésekkel kapcsolatos ellentétes vélemények, információk azonos felületen való megjelenítése megtörténjen, biztosítva a véleménynyilvánítás szabadságát.

2. Szolgáltató ennek megfelelően a következő alapelvek szerint moderálja a felhasználói tartalmakat:

 · Szolgáltató felelősséget csak az általa szerkesztett tartalmakért vállal; 

· Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy a személyiségi és kisebbségi jogokat, az alkotmányos elveket sértő, illetve az öncélúan durva, trágár, ízléstelen, alpári hangnemben fogalmazott hirdetéseket törli, amint azok tudomására jutnak; 

· Fenntartja a jogot, hogy a bármely módon jogsértő vagy durva, trágár, ízléstelen, alpári magatartást tanúsító Felhasználók fiókját előzetes értesítés, figyelmeztetés és indokolás nélkül törölje, amint azok tudomásunkra jutnak;

· Szolgáltató a hirdetéseket moderálja. 

3. A jogsértő Felhasználói Tartalmak bejelentése az info@artotek.hu email címen lehetséges. 

4. A Szolgáltató, mint a Honlap tulajdonosa és szolgáltatója kizárja felelősségét a szolgáltatás oldalain elhelyezett üzenetekért és csatolásokért (kép, hang, videó és bármilyen más média). A felelősség az a csatolást elhelyező személyt terheli. 

V. Szavatosság és felelősség 

1. A Szolgáltató nem szavatolja, hogy a Honlapra történő belépés, a Honlap letöltése, vagy a Honlap használata mindenkor zavartalan, megszakításmentes és hibamentes lesz, úgyszintén nem szavatolja, hogy bármely a honlapon megjelenő, vagy a honlapon keresztül elérhető anyag mindenkor hiba-, vírus-, illetve bármilyen egyéb káros tartalomtól mentes lesz. 

2. A Honlap letöltéséből vagy elérhetetlenségéből eredő bármilyen kár megtérítését a Szolgáltató kizárja. A regisztráció során történő adatközlés hiányosságaiért, illetve a hibásan megadott adatokból adódó bármilyen következményért a Szolgáltató felelősséget nem vállal. 

3. A Honlapon található külső hivatkozások követésével letöltött tartalom nem áll a Szolgáltató befolyása alatt. Amennyiben azt az arra jogosult kéri, a linket a Szolgáltató törli vagy módosítja. 

4. A Honlapon megjelenő ajánlatok, hirdetések, tájékoztatók tartalma tekintetében a Szolgáltató minden felelősséget kizár. A Szolgáltató fenntartja a jogot a felhasználók által beküldött tartalom előzetes értesítés, figyelmeztetés és indokolás nélküli törlésére. 

5. Szolgáltató semmiféle felelősséget nem vállal a meghirdetett alkotások adásvételének létrejötte és a felek szerződéses kötelezettségeinek teljesítése tekintetében. Szolgáltató semmilyen tekintetben nem mentesíti a feleket az alkotások adásvételével kapcsolatban a szokásos vagy elvárható tájékozódási, illetve az őket terhelő jogszabályi kötelezettségek teljesítése alól, e körben minden felelősséget kizár.

6. Tekintettel arra, hogy a Szolgáltató nem vesz részt az alkotások eladói és a vevők közötti tényleges jogügyletekben, ezért a közöttük esetlegesen felmerülő vitás, jogvitás, peres eljárásokban megfogalmazott, érvényesített követelések és igények tekintetében a Honlap (ideértve annak üzemeltetőjét, tulajdonosait, munkavállalóit, partnereit) a felelősségét kizárja.

7. A Szolgáltató nem felelős a weboldal használatából vagy működtetéséből adódó károkért, vagy az alábbi esetek bármelyikéért, adódjon az bármilyen okból: 

– az interneten küldött és/vagy fogadott adat meg nem érkezése; 

– az internethálózat jelen szerződésteljesítését megakadályozó működési hibái; 

– a fogadó készülékek vagy kommunikációs vonalak meghibásodása, bármely tartalom vagy adat elvesztése; bármely szoftver vagy weboldal meghibásodása; programhibák, rendkívüli események következményei vagy technikai hibák; ideértve a vis majort; valamint a Felhasználó internetszolgáltatójának díjait is. 

Bár gondosan ellenőriztük a weboldalon szereplő rendszerinformációkat, díjcsomag-adatokat, fenntartjuk magunknak a jogot bármely számítási, szerkesztési, illetve elírásból származó nyilvánvaló tévedés miatti díj-változtatásra vagy egyéb módosításra.

VI. Az Artotek webshopjának szerződéses használati szabályai

1. Szolgáltató  fenntart magának minden jogot a weboldal, annak bármely részlete és az azon megjelenő tartalmak, valamint a weboldal terjesztésének tekintetében. Tilos a weboldalon megjelenő tartalmak vagy azok bármely részletének letöltése, elektronikus tárolása, feldolgozása és értékesítése a Szolgáltató írásos hozzájárulása nélkül.

2. ÁSZF hatálya, elfogadása: A közöttünk létrejövő szerződés tartalmát – a vonatkozó kötelező érvényű jogszabályok rendelkezései mellett – a jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) határozzák meg. Ennek megfelelően tartalmazza a jelen ÁSZF az Önt és bennünket illető jogokat és kötelezettségeket, a szerződés létrejöttének feltételeit, a teljesítési határidőket, a szállítási és fizetési feltételeket, a felelősségi szabályokat, valamint az elállási jog gyakorlásának feltételeit.

A Honlap használatához szükséges azon technikai tájékoztatást, melyet jelen ÁSZF nem tartalmaz, a Honlapon elérhető egyéb tájékoztatások nyújtják.

Ön a megrendelése véglegesítése előtt köteles megismerni a jelen ÁSZF rendelkezéseit. A webáruházunkon keresztül történő vásárlással Ön elfogadja a jelen ÁSZF rendelkezéseit, és az ÁSZF maradéktalanul az Ön és az Szolgáltató között létrejövő szerződés részét képezi.

3. Megvásárolható termékek, szolgáltatások köre:

A honlapon a megvásárolható termékek (alkotások) lényeges tulajdonságairól az egyes termékeknél szereplő leírásokban adunk tájékoztatást.

3.1. Az adatbeviteli hibák javítása – felelősség a megadott adatok valóságáért

Önnek a megrendelés során a megrendelés véglegesítése előtt folyamatosan lehetősége van az Ön által bevitt adatok módosítására (a böngészőben a vissza gombra kattintva az előző oldal nyílik meg, így akkor is javíthatóak a bevitt adatok, ha Ön már a következő oldalra lépett). Felhívjuk a figyelmét, hogy az Ön felelőssége, hogy az Ön által megadott adatok pontosan kerüljenek bevitelre, hiszen az Ön által megadott adatok alapján kerül számlázásra, illetve szállításra a termék. Ön a megrendelésével tudomásul veszi, hogy az Szolgáltató jogosult az Ön hibás adatbeviteléből, a pontatlanul megadott adatokból eredő minden kárát és költségét Önre hárítani. Az Szolgáltató a pontatlan adatbevitel alapján történő teljesítésért felelősségét kizárja. Felhívjuk a figyelmét arra, hogy a rosszul megadott e-mail cím vagy a postafiókhoz tartozó tárhely telítettsége a visszaigazolás kézbesítésének hiányát eredményezheti és meggátolhatja a szerződés létrejöttét.

3.2. Eljárás hibás ár esetén

Nyilvánvalóan hibásan feltüntetett árnak minősül:

0 Ft-os ár (kivéve a kifejezetten ajándékként feltüntetett alkotások, csomagajánlat részeként),

kedvezménnyel csökkentett, de a kedvezményt tévesen feltüntető ár (pl.: 1000 Ft-os termék esetén a 50 %-os kedvezmény feltüntetése mellett 100 Ft-ért kínált termék).

Hibás ár feltüntetése esetén Szolgáltató felajánlja a termék valós áron történő megvásárlásának lehetőségét, mely információ birtokában a Vásárló eldöntheti, hogy megrendeli valós áron a terméket vagy minden hátrányos jogkövetkezmény nélkül lemondja a megrendelést.

4. Regisztráció/Vásárlás

Regisztráció

Webáruházunkban regisztráció nélkül böngészhet, vásárolhat.

Vásárlás menete

Ha vásárolni szeretne, a Webshop menüponton belül, különböző  kategóriákba sorolva találja a termékeinket. 

A termék mellett (vagy alatt) található „Kosárba teszem” gombra  kattintva a termék a kosárba kerül, illetve megjelenik mellette a „Kosár” gomb is. Erre a gombra kattintva a kosár tartalma megjeleníthető, illetve módosítható. 

Az alábbi módosításokra van lehetőség:

– termékek mennyiségének módosítása: a „Mennyiség” oszlopban található fel-le nyilak segítségével. A módosítások után ne felejtsünk el a „Kosár frissítése” gombra kattintani.

– a rendszer által felajánlott „Érdekelhetnek még” kategóriában található terméket is a kosárba lehet helyezni.

A kosár véglegesítése után a „Tovább a pénztárhoz” gombra kattintva haladunk tovább a vásárlás folyamatában.

Először a számlázási adatokat adjuk meg. A kötelező mezőket csillag (*) jelöli. 

Amennyiben a szállítási cím a számlázási címtől eltér, a „Szállítás másik címre” opció kiválasztásával megadhatjuk a szállítási címet.

A megjegyzés mezőt használhatja, ha üzenni szeretne nekünk, pl. ha sürgős a megrendelés, ha egy adott napon kéri a szállítást, ha a kiválasztott termék helyett mást is küldhetünk, ha az nem 

elérhető stb.

Szállítási módként postai utat vagy személyes átvételt választhat. Fizetésre átutalással, postai utánvéttel, vagy bankkártyás fizetéssel (Simplepay) kerülhet sor.

Az online bankkártyás fizetések a Barion rendszerén keresztül valósulnak meg. A bankkártya adatok a kereskedőhöz nem jutnak el. A szolgáltatást nyújtó Simplepay rendszer a Magyar Nemzeti Bank felügyelete alatt álló intézmény.

Vételár, fizetési feltételek, szállítási információk

Az árucikkek mellett feltüntetett ár az árucikk vételára, amely tartalmazza az általános forgalmi adót is. A termékek mellett szereplő vételárak biztosan nem változnak meg a megrendelés leadása és az árucikkek kézhezvétele közötti időszakban, Ön tehát azt az árat fizeti, amelyet megrendeléskor lát az 

oldalon.

A vételár kiegyenlítése és a szállítás az alábbi módon 

történhet:

– Átutalásos illetve bankkártyás fizetés a Simplepay rendszerén 

keresztül.

A belföldi szállíítás ingyenes, előzetes időpont egyeztetés szükséges.

Szállítási idő

A szállítási idő: maximum 30 munkanap a vásárlástól számítva. 

Külföldi szállítás esetén a szállítási feltételek írásbeli egyeztetés szerint történik.

Garancia

Az Onlinemarket Kft csak sérülésmentes alkotásokat forgalmaz, a szállítás során vagy azt követő sérülésekért felelősséget nem vállal.

4.1. Regisztráció

Amennyiben vásárolni szeretne, úgy az első vásárlás alkalmával meg kell adnia a vásárláshoz szükséges adatokat is, így a nevét, számlázási és szállítási adatait, e-mail címét, valamint a későbbi belépéshez szükséges jelszavát. A regisztráció véglegesítése előtt szükséges a regisztrációs feltételek elfogadása is. A regisztrációt e-mailben visszaigazolja a rendszer. A vevő köteles az általa megadott jelszót bizalmasan kezelni. Amennyiben az azonosítás során a vevő egyedi azonosítója és jelszava helyes megadását követően a vevő adatai arra jogosulatlan harmadik személy birtokába kerültek, az ebből eredő károkért, illetve hátrányokért az Adatkezelő felelősséget nem vállal. A felhasználók e-mail címük megadásával hozzájárulnak ahhoz, hogy az üzemeltető/ szolgáltató technikai jellegű üzenetet küldjön számukra. A regisztrált adatokat az üzemeltető kérelemre törli a rendszerből. A törlési kérelem biztonsági okokból csak akkor lesz érvényes, ha a törlési kérelmet a felhasználó e-mailben megerősíti, így elkerülhető, hogy valaki szándékosan vagy tévedésből mást töröljön a regisztrációs adatbázisból. A regisztrációt az e-mail cím azonosítja, tehát egy e-mail címet csak egyszer lehet regisztrálni. 

A regisztráció kötelezettségekkel nem jár.

4.2. Vásárlás

A honlapon szereplő termékkategóriákra kattintva választhatja ki a kívánt kategóriát és ezen belül az egyes alkotásokat. Az egyes alkotásokra kattintva találja az alkotás fotóját, azonosítószámát, ismertetőjét, árát. Önnek vásárlás esetén a honlapon szereplő árat kell megfizetnie. A termékeket illusztrált fényképpel jelöltük. A fényképeken látható kiegészítők, dekorációs elemek nem részei a terméknek, kivéve ha az a termékleírásban külön kiemelésre kerül.

Felhívjuk figyelmét, hogy az esetleges elírásokért, téves adatokért felelősséget nem vállalunk!

5. A rendelés menete

A Termék kiválasztása után Ön a “Kosárba” gombra kattintva helyezhet – tetszőleges számú terméket a kosárba anélkül, hogy ezzel Önnek vásárlási- vagy fizetési kötelezettsége keletkezne, mivel a kosárba helyezés nem minősül ajánlattételnek.

A termékeket a Kosárba helyezheti bejelentkezés nélkül is azonban megrendelés előtt Önnek be kell lépnie a rendszerbe. Ezt csak akkor tudja megtenni, ha regisztrálja magát. A regisztrációt a következő menüpont alatt találja. Ha Ön regisztrált vásárló, de elfelejtette jelszavát, használja a jelszó Bejelentkezés emlékeztetőt. Ha itt megadja a regisztrált e-mail címét, akkor a jelszavát e-mailben elküldjük Önnek. Belépést a Bejelentkezés menüpont segítségével végezheti el. Itt adja meg regisztrált e-mail címét és jelszavát, majd nyomja meg a belépés gombot. Ha sikeres a belépés, akkor ebben az ablakban megjelenik az Ön regisztrált e-mail címe és a kilépés gomb, amely segítségével elhagyhatja az áruházat.

A honlap használata során Ön a honlap tetején található „Kosár megtekintése” ikonra kattintva bármikor ellenőrizheti a kosár tartalmát. Itt lehetősége van a kiválasztott termékeket eltávolítani a kosárból, illetve a termék darabszámát megváltoztatni. A rendszer a „Kosár frissítése” gomb megnyomását követően megjeleníti az Ön által megváltoztatott adatoknak megfelelő információkat, ideértve a kosárba tett termékek árát is.

Amennyiben Ön nem kíván további termékeket kiválasztani és a kosárba helyezni, úgy a „Megrendelés” gomb lenyomásával folytathatja a vásárlást.

„Megrendelés” gomb lenyomását követően megjelenik a kosár tartalma, illetve az Ön által kiválasztott termékek megvásárlása esetén az Ön által fizetendő teljes vételár. Ezek után szükséges a felhasználói adatokat kitölteni (Név, Cím, szállítási mód, fizetési mód, elérhetőségek).

A fenti szövegdobozok kitöltését követően Ön a „Folytatás a következő lépéssel” gombra kattintva folytathatja a megrendelési folyamatot, illetve a „Mégsem” gombra kattintva törölheti/javíthatja az eddig bevitt adatokat, és visszaléphet a Kosár tartalmához. A „Folytatás a következő lépéssel” gombra kattintás esetén Ön a „Rendelés áttekintése” oldalra érkezik. Itt láthatja összegezve az Ön által korábban megadott adatokat, így a Kosár tartalmát, a felhasználói, számlázási és szállítási adatokat és az Ön által fizetendő összeget (ezeken az adatokon itt már nem változtathat, csak ha a „Vissza” gombra kattint).

5.1. A rendelés véglegesítése (ajánlattétel):

Amennyiben Ön meggyőződött arról, hogy a kosár tartalma megfelel az Ön által megrendelni kívánt termékeknek, valamint az Ön adatai helyesen szerepelnek, úgy a „Megrendelés” gombra kattintva zárhatja le megrendelését. A honlapon közölt információk nem minősülnek az Szolgáltató részéről szerződés megkötésére vonatkozó ajánlatnak. A jelen ÁSZF hatálya alá tartozó megrendelések esetén Ön minősül ajánlattevőnek.

Ön a „Megrendelés” gomb megnyomásával kifejezetten tudomásul veszi, hogy ajánlatát megtettnek kell tekinteni, és nyilatkozata – az Szolgáltató jelen ÁSZF szerinti visszaigazolása esetén – fizetési kötelezettséget von maga után. Önt az ajánlata 48 órás időtartamban köti. Amennyiben az Ön ajánlatát a jelen általános szerződési feltételek szerint 48 órán belül nem igazolja vissza a Szolgáltató, Ön mentesül az ajánlati kötöttsége alól.

5.2. Rendelés feldolgozása, a szerződés létrejötte

Önnek bármilyen időpontban lehetősége van a megrendelés leadására. Az Szolgáltató legkésőbb az Ön ajánlatának elküldését követő munkanap során e-mail útján visszaigazolja az Ön ajánlatát. A szerződés akkor jön létre, amikor az Szolgáltató által küldött visszaigazoló email az Ön számára a levelezőrendszerében hozzáférhetővé válik.

6. A megrendelt termék ellenértékének és a szállítás díjának fizetésének módja

A megrendelt alkotást vagy alkotásokat bankkártyás fizetéssel vagy banki utalással lehet teljesíteni. A szállítás magyarországi szállítási címre ingyenes, külföldi szállítás esetén írásbeli egyeztetés szükséges.

6.1. A megrendelt termék fizetésének módja

Banki előre utalással történő teljesítés: ha már visszaigazoltuk az Ön megrendelését, akkor a visszaigazoló e-mailben megtalálja a bankszámlaszámunkat és a megrendelésszámot, amelyre hivatkozni kell az átutalás megjegyzés / közlemény rovatában. Amennyiben az átutalt összeget jóváírják a bankszámlánkon, csak ezt követően adjuk fel a futárszolgálattal a terméket.(bankszámlaszámunkat az üzemeltetői adatok között találja meg)

Személyesen történő teljesítés: Ez esetben Ön az üzemeltető székhelyén/telephelyén forintban fizeti meg a termék vételárát, vagy készpénzben, vagy bankkártyával.

Bankkártyával történő fizetés a következő, érvényes és hatályos bankkártyák tulajdonosai számára lehetséges: elfogadható kártyák felsorolása

Utánvéttel történő teljesítés: A terméket az általunk megbízott futárszolgálat szállítja ki az Ön által megadott címre.

A fizetendő végösszeg a megrendelés összesítője és visszaigazoló levél alapján minden költséget tartalmaz. A számlát és a műalkotástanúsítványát a csomag tartalmazza. Kérjük a csomagot kézbesítéskor a kézbesítő előtt szíveskedjék megvizsgálni, és esetlegesen a termékeken észlelt sérülés, vagy hiány esetén kérje jegyzőkönyv felvételét és ne vegye át a csomagot. Utólagos, jegyzőkönyv nélküli reklamációt nem áll módunkban elfogadni.

7. Elállás joga

FOGYASZTÓI TÁJÉKOZTATÓ A 45/2014. (II. 26.) KORM. RENDELET ALAPJÁN

7.1. Tájékoztató a fogyasztó vevőt megillető elállási jogról

Fogyasztónak a Ptk. 8:1. § 1. bekezdés 3. pontja szerint csak a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy minősül, így jogi személyek nem élhetnek az indokolás nélküli elállási joggal!

A fogyasztót a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 20. § szerint megilleti az indokolás nélküli elállás joga. A fogyasztó az elállási jogát termék adásvételére irányuló szerződés esetén a terméknek, több termék adásvételekor, ha az egyes termékek szolgáltatása eltérő időpontban történik, az utoljára szolgáltatott terméknek, a fogyasztó vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy általi átvételének napjától számított határidőn belül gyakorolhatja, mely határidő  14 nap.

A jelen pontban foglaltak nem érintik a fogyasztó azon jogát, hogy az e pontban meghatározott elállási jogát a szerződés megkötésének napja és a termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolja.

Ha a szerződés megkötésére a fogyasztó tett ajánlatot, a fogyasztót a szerződés megkötése előtt megilleti az ajánlat visszavonásának joga, ami a szerződés megkötésére kiterjedő ajánlati kötöttséget megszünteti.

7.2. Elállási nyilatkozat, a fogyasztót megillető elállási vagy felmondási jog gyakorlása

A fogyasztó a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 20. §-ban biztosított jogát az erre vonatkozó egyértelmű nyilatkozat útján, vagy a honlapról is letölthető nyilatkozat-minta felhasználásával gyakorolhatja.

Kérjük, hogy az elállási nyilatkozatot és a terméket az alábbi címre visszajuttatni szíveskedjenek:

Onlinemarket Kft.

1036 Budapest, Kolosy tér 1/a. III/6.

7.3. A fogyasztó elállási nyilatkozatának érvényessége

Az elállási jogot határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, ha a fogyasztó nyilatkozatát határidőn belül elküldi. A határidő 14 nap.

A fogyasztót terheli annak bizonyítása, hogy az elállás jogát e rendelkezéssel összhangban gyakorolta.

Az Szolgáltató a fogyasztó elállási nyilatkozatát annak megérkezését követően köteles elektronikus adathordozón haladéktalanul visszaigazolni, amennyiben az internetes honlapján is biztosítja a fogyasztó számára az elállási jog gyakorlását.

7.4. Az elállási jog részletszabályai – Szolgáltató visszatérítési költsége és módja, többletköltségek, visszatartási jog, visszaszolgáltatással kapcsolatos költségek, fogyasztói felelősség az értékcsökkenésért

7.5. Az elállási jog az alábbi esetekben nem gyakorolható

Az Szolgáltató kifejezetten felhívja az Ön figyelmét, hogy Ön nem gyakorolhatja elállási jogát a 45/2014 (II.26.) Korm. Rendelet 29. §. (1) bekezdésében foglalt esetekben. 

8. Felelősség

8.1. Vásárló által kártérítés követelésére nincs lehetőség, kivéve a termékfelelősség körébe tartozó kártérítésekre, amennyiben életet, testi épséget, egészséget ért károkozáson alapul, valamint olyan egyéb károkat, amelyek a Szolgáltató részéről történő szándékos vagy súlyosan hanyag kötelességszegésen alapulnak. Szerződésszegés esetén a Szolgáltató csak a szerződéseknél tipikus, előre látható és ténylegesen bekövetkezett károkért vállal felelősséget. A Szolgáltató részéről megfelelő, szerződésszerű teljesítésének minősül, amennyiben a termék a honlapon szereplő tájékoztatáshoz képest kedvezőbb, előnyösebb paraméterekkel rendelkezik.

8.2. A Szolgáltatót semmilyen felelősség nem terheli, amennyiben a szállítási késedelem, illetve egyéb probléma a Vásárló által pontatlanul és/vagy hibásan megadott adatok miatt következett be.

8.3. A Szolgáltató minden felelősséget kizár a honlap használói által tanúsított magatartásokért. A honlap használója kizárólagosan és teljes mértékben felelős saját magatartásáért, a Szolgáltató a jogszabályi keretek közt az eljáró hatóságokkal teljes mértékben együttműködik az esetleges jogszabálysértések felderítése érdekében.

8.4. A honlapunk tartalmazhat olyan linkeket, amelyek más szolgáltatók oldalaira mutatnak, azonban a Szolgáltató nem vállal felelősséget ezen szolgáltatók tevékenységéért, illetve adatvédelmi megfelelőségéért.

8.5. A Szolgáltató a jogszabályokban meghatározott kivételekkel nem vállal felelősséget a www.artotek.hu és www.artotekwebshop.hu oldalon harmadik fél által elhelyezett hirdetések, promóciós anyagok, illetve egyéb tájékoztatások jogszabályoknak való megfelelőségéért, tartalmáért. Ezen tartalmakért azt terheli felelősség, akinek érdekében a hirdetés megjelenésre került.

8.6. A Szolgáltató nem vállal felelősséget a rendszer használatából eredő károkért. A Vásárló a Szolgáltató honlapját kizárólag a saját kockázatára használhatja, és elfogadja, hogy a Szolgáltató nem vállal felelősséget a használat során felmerülő vagyoni és nem vagyoni károkért a szándékosan, súlyos gondatlansággal, vagy bűncselekménnyel okozott, továbbá az életet, testi épséget, egészséget megkárosító szerződésszegésért való felelősségen kivételével.

9.  Jótállás

9.1. A Szolgáltatót termékeire vonatkozóan a Polgári törvénykönyv és a 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet alapján jótállási kötelezettség terheli, amely azt jelenti, hogy a jótállás időtartama alatt a felelősség alól csak akkor mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba a termék nem rendeltetésszerű használatára vezethető vissza.

9.2. A Vásárló tudomásul veszi, hogy a forgalmazott művészeti alkotások egyediek, így a csere, mint jótállási forma nem alkalmazható.

Nem tartozik jótállás alá a hiba, ha annak oka a termék fogyasztó részére való átadását követően lépett fel, így például, ha a hibát szakszerűtlen elhelyezés, rendeltetésellenes használat, helytelen tárolás, helytelen kezelés, rongálás, elemi kár, természeti csapás okozta.

Jótállás keretébe tartozó hiba esetén a fogyasztó:

elsősorban – választása szerint – kijavítást követelhet, kivéve, ha a választott jótállási igény teljesítése lehetetlen, vagy ha az a Szolgáltaónak a másik jótállási igény teljesítésével összehasonlítva aránytalan többletköltséget eredményezne, figyelembe véve a termék hibátlan állapotban képviselt értékét, a szerződésszegés súlyát és a jótállási igény teljesítésével a fogyasztónak okozott érdeksérelmet.

Ha a Szolgáltató a kijavítást nem vállalta, e kötelezettségének megfelelő határidőn belül, a fogyasztó érdekeit kímélve nem tud eleget tenni, vagy ha a fogyasztónak a kijavításhoz fűződő érdeke megszűnt, a fogyasztó – választása szerint – a vételár arányos leszállítását igényelheti, a hibát a Szolgáltató költségére maga kijavíthatja vagy mással kijavíttathatja, vagy elállhat a szerződéstől. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye. 

A kijavítást– a termék tulajdonságaira és a fogyasztó által elvárható rendeltetésére figyelemmel – megfelelő határidőn belül, a fogyasztó érdekeit kímélve kell elvégezni. A Szolgáltatónak törekednie kell arra, hogy a kijavítást legfeljebb tizenöt napon belül elvégezze, azonban előfordulhat, hogy minden törekvése ellenére a 15 napos határidőt nem tudja tartani.

A jótállás idő nem elévülési, hanem jogvesztő jellegű, így az semmilyen esetben sem hosszabbodhat meg. 

9.3. A jótállási kötelezettség teljesítésével kapcsolatos költségek a Szolgáltatót terhelik.

9.4. A Szolgáltató jótállási kötelezettsége alól csak abban az esetben mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett.

9.5. A fogyasztót azonban nem illeti meg az a jog, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és jótállási igényt, illetve termékszavatossági és jótállási igényt egyszerre, egymással párhuzamosan érvényesítsen.

9.6. A jótállás nem érinti a fogyasztó jogszabályból eredő – így különösen kellék- és termékszavatossági, illetve kártérítési – jogainak érvényesítését.

10. Kellékszavatosság

10.1. A fogyasztónak minősülő Vásárló az SZOLGÁLTATÓ hibás teljesítése esetén az SZOLGÁLTATÓ -val szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet. Fogyasztói szerződés esetén a fogyasztónak minősülő Vásárló az átvétel időpontjától számított 2 éves elévülési határidő alatt érvényesítheti szavatossági igényeit, azokért a termékhibákért, amelyek a termék átadása időpontjában már léteztek. Két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait a fogyasztónak minősülő Vásárló érvényesíteni már nem tudja.

10.2. Nem fogyasztóval kötött szerződés esetén a jogosult az átvétel időpontjától számított 1 éves elévülési határidő alatt érvényesítheti szavatossági igényeit.

10.3. A Vásárló kérhet kijavítást, kivéve, ha az igény teljesítése lehetetlen vagy a SZOLGÁLTATÓ számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást a Vásárló nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát az SZOLGÁLTATÓ költségére a Vásárló is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.

10.4. A Vásárló a választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban köteles viselni, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra az SZOLGÁLTATÓ adott okot.

10.5. A Vásárló köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni az SZOLGÁLTATÓ -val.

10.6. A Vásárló közvetlenül az SZOLGÁLTATÓ -vel szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.

10.7. A szerződés teljesítésétől számított egy éven belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha a fogyasztónak minősülő Vásárló igazolja, hogy a terméket az SZOLGÁLTATÓ-tól vásárolta (számla vagy a számla másolatának bemutatásával). Ilyen esetben SZOLGÁLTATÓ csak akkor mentesül a szavatosság alól, ha ezt a vélelmet megdönti, vagyis bizonyítja, hogy a termék hibája a Vásárló részére történő átadást követően keletkezett. Amennyiben SZOLGÁLTATÓ bizonyítani tudja, hogy a hiba oka a Vásárlónak felróható okból keletkezett, nem köteles a Vásárló által támasztott szavatossági igénynek helyt adni. A teljesítéstől számított egy év eltelte után azonban már a Vásárló köteles bizonyítani, hogy az általa felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

10.8. Ha a Vásárló a szavatossági igényét a terméktől – a megjelölt hiba szempontjából – elkülöníthető része tekintetében érvényesíti, a szavatossági igény a termék egyéb részeire nem minősül érvényesítettnek.

11. Termékfelelősség

11.1. A termék (ingó dolog) hibája esetén a fogyasztónak minősülő Vásárló – választása szerint – a 10. pontban meghatározott kellékszavatossági jogot vagy termékfelelősségi/termékszavatossági igényt érvényesíthet.

11.2. A fogyasztónak minősülő Vásárlót azonban nem illeti meg az a jog, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan érvényesítsen. Termékszavatossági igény eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a fogyasztónak minősülő Vásárló a gyártóval szemben érvényesítheti.

11.3. Termékszavatossági igényként a fogyasztónak minősülő Vásárló kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén a fogyasztónak minősülő Vásárló kell bizonyítania.

11.4. Egy termék akkor minősül hibásnak, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy, ha nem rendelkezik a Szolgáltató által megjelölt tulajdonságokkal.

11.5. Termékszavatossági igényét a fogyasztónak minősülő Vásárló a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti. A fogyasztónak minősülő Vásárló a hiba felfedezése után késedelem nélkül köteles a hibát a gyártóval közölni. A hiba felfedezésétől számított két hónapon belül közölt hibát késedelem nélkül közöltnek kell tekinteni. A közlés késedelméből eredő kárért a fogyasztó felelős.

11.6. A fogyasztónak minősülő Vásárló termékszavatossági igényét az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja.

12.Eljárás hibás termék esetén, reklamáció

12.1. A hibás termék miatt az ezzel kapcsolatos igény nyitva álló időszakban a megadott kapcsolattartási csatornákon érvényesíthető.

12.2. Ha a Vásárló nem minősül fogyasztónak, azaz a Vásárló a kereskedelmi vagy szakmai tevékenységének keretében adja le megrendelését, a hiba miatti követelés az áru átvételétől számított 1 éven belül elévül.

12.3. Kérjük a vásárolt terméket szíveskedjen az átvételkor ellenőrizni, és amennyiben a csomagolás sérült szíveskedjen a szállítónak jelezni és kérni jegyzőkönyv felvételét. Abban az esetben, ha mennyiségi, vagy minőségi kifogása van, szíveskedjen ügyfélszolgálatunknak bejelenteni reklamációját. Szállítónk díjmentesen visszaszállítja a terméket, amennyiben véletlenül más, vagy nem annyi terméket küldtünk, illetve a termék sérült. Ezt követően haladéktalanul felvesszük Önnel a kapcsolatot és díjmentesen kiszállítjuk a megrendelt terméket.

13. A Szolgáltató célja, felelősség korlátozása, szerzői jog

A Szolgáltató célja a www.artotekwebshop.hu-n megtalálható alkotások értékesítése. Az egyes alkotásoknál megjelenített képek, illetve színek illusztrációk, ezért azok a valóságtól eltérhetnek. SZOLGÁLTATÓ a megfelelő gondossággal kezeli az interneten szereplő információkat, a weboldalon található információk jóhiszeműen kerültek felhelyezésre, azonban azok kizárólag tájékoztató célt szolgálnak, az információk pontosságáért, teljességéért, az adatbázisban szereplő esetleges hibákért, elírásokért SZOLGÁLTATÓ nem vállal felelősséget.

A Szolgáltató oldalain megtalálható információkért az információ szolgáltatója (művész, galéria) felel. Azért SZOLGÁLTATÓ felelőssé nem tehető.

A termékekről feltüntetett adatok, információk tájékoztató jellegűek, jellemzően megegyeznek azzal, amelyet Vásárló ténylegesen kézhez is kap, de eltérés itt is lehetséges, amellyel kapcsolatban felelősséget szintén nem vállalunk.

A webshopban való vásárlás feltételezi Vásárló részéről az internet lehetőségeinek és korlátainak ismeretét és elfogadását, különösen a technikai paraméterekre és az internet használata során felmerülő hibákra.

SZOLGÁLTATÓ semmilyen módon különösen nem vállal felelősséget:

Az internetes hálózatban történő bármilyen működési hibáért, ill. a szolgáltatás használatának ezen hibákon alapuló akadályoztatásáért, zavaraiért és az ezekből adódó következményekért

Bármilyen adat, vagy akár elküldött akár fogadott e-mail elvesztéséért, meg nem érkezéséért, késlekedéséért és az ebből adódó következményekért

Akár a küldő akár a fogadó oldalán a spam-szűrő túlzott aktivitása miatt a leveleknek Levélszemét/Spam/Promotion stb. mappába kerüléséért, illetve az ebből adódó következményekért, esetleges elvesztésért, törlésért

Bármelyik kommunikációs vonalban történő bármilyen meghibásodásért, akár a küldő, akár a fogadó oldalán, akár a közbeeső csatornák bármelyikén.

Bármely az ügylet során használt szoftver nem megfelelő működéséért

Bármilyen rendszer vagy programhiba, rendkívüli esemény, vagy technikai hiba következményeiért

SZOLGÁLTATÓ nem felelős semmilyen alapon, semmilyen sem közvetlen, sem közvetett kárért, ami a webshophoz való csatlakozás vagy használat miatt vagy során következett be. A látogató feladata megóvni a számítógépét, az azon tárolt adatokat az esetleg behatolásoktól és egyéb káros eseményektől.

SZOLGÁLTATÓ semmilyen esetben nem vonható felelősségre akár vis major esetén, akár bármilyen olyan eseménnyel kapcsolatban, amely nem a közvetlen irányítása alatt áll, illetve amelyet nem képes azonnal elhárítani.

SZOLGÁLTATÓ előzetes értesítés nélkül is fenntartja a jogot bármely ár, adat, határidő és egyéb paraméter, valamint a szerződési feltételek megváltoztatására. Ezen változtatás, vagy bármely módosítás a webshop felületén való megjelenés, feltüntetés időpontjában lép életbe. Amennyiben Vásárló bármely módosítással nem ért egyet, a vásárlás nem lehetséges. Az eszközölt módosítás nem érinti a már megkötött, de még nem teljesített szerződéseket. Vásárló teljeskörűen és korlátlanul felel az általa megadott adatokért.

A www.artotekwebshop.hu szerzői jogvédelem alatt áll. Minden nem fenti kategóriába eső grafika, elrendezés vagy szöveges ill. adat tartalom joga SZOLGÁLTATÓ tulajdona. A webshop oldalai tartalmának bárminemű felhasználása, duplikálása, beágyazása csak előzetes, írásbeli hozzájárulásunk után lehetséges.

SZOLGÁLTATÓ-n kívül a webshopra mutató linket csak úgy szabad elhelyezni, hogy az nem keltheti azt a benyomást, hogy a webshop vagy a SZOLGÁLTATÓ javasolja, támogatja az adott oldalon forgalmazott vagy kínált szolgáltatás vagy termék igénybevételét vagy megvásárlását. A linkelő honlap nem szolgáltathat vagy tartalmazhat valótlan információt a webshopról, valamint a webshop és a linkelő honlap között fennálló jogviszonyról. A linkelő honlap nem tartalmazhat jogszabályt, harmadik személy jogait, vagy a közízlést sértő tartalmat. A linkelésre vonatkozó szabályok megsértése esetén SZOLGÁLTATÓ jogosult a honlapra mutató link azonnali eltávolíttatására, ha az oldal üzemeltetője azt felszólítás ellenére sem távolítja el, továbbá jogosult arra is, hogy a jogsértéssel összefüggő és felmerült kárának megtérítését követelje.

SZOLGÁLTATÓ fenntartja minden jogát szolgáltatásának minden elemére, különös tekintettel a www.artotek.hu domain nevére, az ehhez tartozó aldomainekre, aloldalakra, valamint az internetes reklámfelületeire.

Tilos minden olyan tevékenység, amely SZOLGÁLTATÓ adatbázisának kilistázására, rendszerezésére, archiválására, feltörésére (hack), forráskódjainak visszafejtésére irányul. Külön megállapodás, vagy az erre a célra szolgáló szolgáltatás igénybevétele nélkül tilos SZOLGÁLTATÓ által rendelkezésre bocsátott felület, illetve keresőmotorok megkerülésével SZOLGÁLTATÓ adatbázisát módosítani, lemásolni, abban új adatokat elhelyezni, vagy meglévő adatokat felülírni.

14.  Fogyasztói jog- és igényérvényesítés

14.1. Panasztétel az SZOLGÁLTATÓ-nál:

Amennyiben a fogyasztónak minősülő Vásárló fogyasztói jogainak megsértését vagy ennek veszélyét észleli, illetve egyéb okból kifogásolja az SZOLGÁLTATÓ rendelésével, vásárlásával, jótállási, kellékszavatossági vagy bármilyen egyéb igényével kapcsolatos eljárását, úgy panaszával a Szolgáltató ügyfélszolgálatához fordulhat az alábbi elérhetőségeken:

Telefon: +36 1 247-2244

Telefonos ügyfélszolgálat nyitva tartás:

Munkanapokon: 8:00 – 16:00

Szabadnapokon és munkaszüneti napokon: 9:00 – 14:00

Ünnepnapokon nem elérhető!

E-mail: info@artotek.hu

SZOLGÁLTATÓ a bejelentett szóbeli panaszt haladéktalanul megvizsgálja, és – amennyiben lehetséges – intézkedik annak orvoslása érdekében; amennyiben a panasz azonnal nem intézhető el, vagy ha a fogyasztó a panasz kezelésével nem ért egyet, úgy SZOLGÁLTATÓ a fogyasztói panaszról jegyzőkönyvet vesz fel, amelyet a fogyasztóvédelmi törvénynek megfelelően 3 évig őriz meg, és annak egy példányát a fogyasztónak átadja. SZOLGÁLTATÓ az írásbeli panaszt legkésőbb 30 napon belül írásban, érdemben megválaszolja, a panaszt elutasító döntését írásban indokolja.

14.2. Panasztétel a fogyasztóvédelmi hatóságnál

Amennyiben a fogyasztónak minősülő Vásárló fogyasztói jogainak megsértését észleli, jogosult panasszal fordulni a lakóhelye szerint illetékes fogyasztóvédelmi hatósághoz. A panasz elbírálását követően a hatóság dönt a fogyasztóvédelmi eljárás lefolytatásáról. A fogyasztók a területileg illetékes fővárosi és megyei kormányhivatalokhoz is fordulhatnak. A kormányhivatalok elérhetőségei megtalálhatók a https://www.kormanyhivatal.hu/hu/elerhetosegek honlapon.

14.3. Vitarendezési eljárás az Európai Unió online vitarendezési platformján keresztül: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=HU

Online adásvételi szerződéssel összefüggő határon átnyúló fogyasztói jogvita esetén lehetőség van arra, hogy a fogyasztónak minősülő Vásárlók az online vásárláshoz kapcsolódó, határon átnyúló jogvitáikat elektronikusan rendezni tudják a következő linken [https://webgate.acceptance.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show] keresztül elérhető online platformon keresztül beadott elektronikus panasz útján.

Ehhez nem kell mást tenni, minthogy a fenti linken elérhető online platformon a fogyasztónak minősülő Vásárló beregisztrál, kitölt egy kérelmet hiánytalanul, majd elektronikusan beküldi a Békéltető Testület részére a platformon keresztül.

Magyarországon a Budapesti Békéltető Testület (BBT) jogosult eljárni az online adásvételi vagy szolgáltatási szerződésekhez kapcsolódó határon átnyúló fogyasztó és kereskedő közötti jogvitákban.

14.4. Békéltető testület eljárásának kezdeményezése

Amennyiben Szolgáltató és a fogyasztónak minősülő Vásárló között esetlegesen fennálló fogyasztói jogvita Szolgáltatóval való tárgyalások során nem rendeződik, a fogyasztónak minősülő Vásárló, a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes békéltető testülethez fordulhat és kezdeményezheti a Testület eljárását, illetve fordulhat a Szolgáltató székhelye szerint illetékes Békéltető Testülethez is.

Békéltető Testületre vonatkozó szabályok alkalmazásában fogyasztónak minősül a külön törvény szerinti civil szervezet, egyház, társasház, lakásszövetkezet, mikro-, kis- és középvállalkozás is, aki árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz, vagy az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje.

A vállalkozást együttműködési kötelezettség terheli a Békéltető Testület előtti eljárásban. Ez egyrészt a békéltető testület felhívására történő válaszirat megküldési kötelezettség, másrészt a Békéltető Testületi meghallgatáson egyezség létrehozatalára feljogosított személy részvételének biztosítása. Amennyiben a vállalkozás székhelye vagy telephelye nem a területileg illetékes Békéltető Testületet működtető kamara szerinti megyében van bejegyezve, a vállalkozás együttműködési kötelezettsége a fogyasztó igényének megfelelő írásbeli egyezségkötés lehetőségének felajánlására terjed ki

Szolgáltató székhelye szerint illetékes testület a Budapesti Békéltető Testület.

Elérhetőségei:​

Cím: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99. III. em. 310.

Levelezési cím: 1253 Budapest, Pf.: 10.

E-mail cím:bekelteto.testulet@bkik.hu

Központi telefonszám: +36 1 488 2131

Fax: +36 1 488 2186

A Békéltető Testületek elérhetősége: http://www.bekeltetes.hu/index.php?id=testuletek  Szolgáltatót a Békéltető Testületi eljárásban együttműködési kötelezettség terheli.

14.5. Bírósági eljárás kezdeményezése

Vásárló jogosult a fogyasztói jogvitából származó követelésének bíróság előtti érvényesítésére polgári eljárás keretében a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, valamint a Polgári Perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. rendelkezései szerint.

15.  Záró rendelkezések

15.1. A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen ÁSZF értelmezésére a magyar jog az irányadó, különös tekintettel

a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”),

az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. (Elker. tv.) törvény,

a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet,

az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX.22.) Kormányrendelet,

a fogyasztó és a vállalkozás között szerződés részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Kormányrendelet, valamint

a fogyasztóvédelemről szóló1997. évi CLV. törvény rendelkezéseire.

Tájékoztatjuk kedves Vásárlóinkat, hogy a vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül irányadóak.

15.2. Az esetleg felmerülő vitás kérdés jogszolgáltatásának helye az Onlinemarket Kft. cégnyilvántartásba bejegyzett székhelye.

15.3. A www.artotek.hu honlapot a szerzői jog védi. A szerzői jogi jogosultja az SZOLGÁLTATÓ vagy az általa feljogosított felhasználó. A honlapon feltüntetett szolgáltatások, valamennyi megjelenített tartalom szellemi alkotásnak minősül, aminek bármilyen felhasználása, másolása, sokszorosítása a jogosult engedélye nélkül nem megengedett. SZOLGÁLTATÓ fenntart magának minden jogot az Artotek Webshop, annak bármely részlete és az azon megjelenő tartalmak, valamint a weboldal terjesztésének tekintetében. Tilos a webshopon megjelenő tartalmak vagy azok bármely részletének letöltése, elektronikus tárolása, feldolgozása és értékesítése az SZOLGÁLTATÓ írásos hozzájárulása nélkül. Az imént részletezett tiltó rendelkezések hatálya alól kivételt képez az ÁSZF és az Adatvédelmi Szabályzat megismerés céljából történő letöltése.

15.4. ÁSZF egyoldalú módosítása

SZOLGÁLTATÓ jogosult jelen ÁSZF-t bármikor, egyoldalúan módosítani. A módosított rendelkezések a hatályba lépést követően leadott megrendelésekre alkalmazandóak. SZOLGÁLTATÓ fenntartja a jogot, hogy bármikor, bármilyen változtatást, javítást hajtson végre az Artotek webshopon, előzetes figyelmeztetés nélkül.

VII. Az ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK hatálya 

1. A Szolgáltató jogosult a jelen Felhasználási Feltételeket egyoldalúan módosítani. A Szolgáltató a módosított Felhasználási feltételek hatálybalépésével és közzétételével egyidejűleg hirdetménnyel tájékoztatja a felhasználókat a módosításról. A tájékoztatás tartalmazza a módosítás hatályba lépésének időpontját, a módosított Felhasználási Feltételek elérhetőségét.

2. Jelen Felhasználási Feltételek 2022. október 1. napján lépnek hatályba és határozatlan időre szólnak. A Szabályzat rendelkezéseinek megismertetéséről a Szolgáltató oly módon gondoskodik, hogy arra a pontos elérési út megjelölésével hivatkozik. A Felhasználási Feltételek mindenkor hatályos szövege a www.artotek.hu weboldalon kerül közzétételre.

VIII. Adattovábbítási nyilatkozat

Tudomásul veszem, hogy Onlinemarket Kft. (székhelye: 1036 Budapest Kolosy tér 1/a.) adatkezelő által a https://artotekwebshop.hu felhasználói adatbázisában tárolt alábbi személyes adataim átadásra kerülnek az OTP Mobil Kft., mint adatfeldolgozó részére. Az adatkezelő által továbbított adatok köre az alábbi: név, email cím. Az adatfeldolgozó által végzett adatfeldolgozási tevékenység jellege és célja a SimplePay Adatkezelési tájékoztatóban, az alábbi linken tekinthető meg: https://simplepay.hu/vasarlo-aff /